Regulamin

Sklep internetowy beststore.pl prowadzony jest przez:

Consatche S.C.
ul. Leona Berensona 55H/108
03-287 Warszawa
NIP: 7010376621
REGON: 146631227

DEFINICJE

Marka Best Store - Przedsięwzięcie prowadzone pod nazwą Consatche S.C., ul. Leona Berensona 55H/108, 03-287 Warszawa nr NIP 7010376621 nr REGON 146631227.

Sklep Internetowy - strona internetowa działająca pod adresem beststore.pl, prowadzona przez Markę Best Store.

Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego, w tym w szczególności składająca zamówienia oraz rezerwacje Produktów przy użyciu Sklepu Internetowego.

Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą z Marką Best Store czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Koszyk - funkcjonalność Sklepu Internetowego, pozwalająca na wybiernie produktów, na które Klient chcę złożyć zamówienie lub rezerwację. Przedstawia również ilości oraz ceny produktów wybranych przez Klienta, wraz zmożliwymi opcjami dostawy oraz płatności.

Produkt - towar będący przedmiotem zamówienia lub rezerwacji oraz przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a Marką Best Store.

Rezerwacja Produktu – złożenia zamówienia poprzez Sklep Internetowy zopcją odbioru osobistego. Złożenie zamówienia Produktu w tym przypadku oznacza wyłącznie jego rezerwacje, celem prawidłowego zawarcia umowy i dokonania odbioru produktu w Salonie Sprzedażowym. Rezerwacja Produktu zachodzi wyłącznie poprzez wcześniej dobrowolnie wybraną przez Klienta formę odbioru osobistego produktu. Rezerwacją nie jest ofertą zawarcia umowy w rozumieniu KC.

Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Firmie Best Store przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

Podmiot realizujący płatność - zewnętrzny w stosunku do Firmy Best Store podmiot, pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą, kartą kredytową.

Salon Sprzedażowy – Stacjonarny sklep Firmy Best Store znajdujący się pod adresem ul. Leśna 45, 05-270 Marki.

Ustawa o Prawach Konsumenta – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827)

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa m.in.:
  1. zasady korzystania ze Sklepu Internetowego,
  2. zasady zawarienia umów przez Klientów z Marką Best Store,
  3. zasady składania zamówień oraz rezerwacji Produktów w Sklepie Internetowym,
  4. sposoby dokonywania płatności za zamówienie lub rezerwacje,
  5. sposóbów realizacji zamówień przez Firmę Best Store,
  6. uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy,
  7. zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, a także do wzorców, formularzy, logotypów i wszystkich treści zamieszczanych na Sklepie Internetowym (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych w celach prezentacji Produktów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Firmy Best Store, a korzystanie z nich może następować wyłącznie za zgodą Firmy Best Store wyrażoną na piśmie.
 3. Aby korzystać ze Sklepu Internetowego, w tym głównie przeglądać pełen asortyment jego produktów oraz składać zamówienia lub rezerwacje na wybrane przez Klienta Produkty, niezbędny jest:
  1. komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla, Firefox, Opera, Safari;
  2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);
  3. telefon.
 4. Każdy Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem.
 5. Każdy Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w jego zawartość i treść lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym lub naruszającym dobra osobiste Firmy Best Store.
 6. Marka Best Store, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 7. Przeglądanie asortymentu Sklepu Internetowego nie wymaga rejestracji. Samodzielne składanie zamówień lub rezerwacji przez Klienta na Produkty jest możliwa również bez zarejestrowania swojego konta. Przy użyciu ww. opcji należy podać wszystkie wymagane dane.
 8. Marka Best Store stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Klientów ze Sklepu internetpwego, zapisywane są na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie Sklepu internetowego na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów, ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Marka Best Store wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Sklepu Internetowego.
 9. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Firmy Best Store.
 10. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są przez Podmiot realizujący płatność za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego PayU przedmiotowe usługi świadczy, PayU Spółka Akcyjna zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000274399. NIP 779-23-08-495, kapitał zakładowy w wysokości 4 000 000,00PLN – opłacony w całości.

§2 REJESTRACJA

 1. Celem dokonania bezpłatnej rejestracji w Sklepie Internetowym (stworzenia indywidualnego konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, uzupełniając dane zamawiającego, dane kontaktowe, nazwę i hasło użytkownika oraz zaakceptować regulamin Sklepu Internetowego wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień lub rezerwacji Klienta.
 2. Po dokonaniu prawidłowej rejestracji w Sklepie Internetowym, kolejne każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.
 3. Dokonując rejestracji, a następnie składając zamówienie lub dokonując rezerwacji produktu, Klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane, wykorzystywane w żadnym innym celu jak również nie są udostępniane osobom trzecim. Klient ma w każdej chwili prawo do modyfikacji oraz trwałego usunięcia danych poprzez swoje konto założone w Sklepie Internetowym lub po powiadomieniu obsługi Sklepu Internetowego i zgłoszeniu żądania usunięcia danych. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego, należy wysłać wiadomość elektroniczną na adres info@beststore.pl, z prośbą o usunięcie konta wraz z podaniem adresu poczty elektronicznej Klienta.
 4. Klient zobowiązany jest do zachowania nazwy „loginu” i treści hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa to Klient jest odpowiedzialny za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta, przy czym hasło stanowi informację poufną do informacji klienta.

§3 INFORMACJE O PRODUKTACH

 1. Wszystkie Informacje o produktach prezentowanych w Sklepie Internetowym stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Ceny produktów wskazanych na Sklepie Internetowym zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich.
 3. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.beststore.pl uwzględniają rabat 0,65% za płatność gotówką lub przelewem. W pozostałych przypadkach (płatność kartą kredytową, debetową lub e-przelewem) rabat za tę formę płatności jest anulowany.
 4. Marka Best Store, zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 5. Zdjęcia produktów prezentowane na stronie internetowej Sklepu Internetowego umieszczane są w celach przykładowych. Zdjęcia przedstawiają oryginalne produkty według specyfikacji producenta. Opis modelu produktu i jego numer odpowiada specyfikacji podanej przez producenta.
 6. Marka Best Store dokłada wszelkich starań dla zachowania poprawności opisów zawartych w Sklepie Internetowym. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z obsługą Sklepu Internetowego przed złożeniem zamówienia.

§4 REALIZACJA ZAMÓWIEŃ I REZERWACJI

 1. W celu złożenia zamówienia lub Rezerwacji Produktów należy:
  1. wybrać Produkt, dodać go do Koszyka oraz postępować zgodnie z ścieżką zakupu,
  2. wybrać sposób dostawy w przypadku chęci dokonania Rezerwacji Produktu i odbioru go w Markach pod adresem ul. Leśna 45 - zaznaczyć opcję odbioru osobistego i wybrać lokalizacje odbioru osobistego
  3. wybrać sposób płatności
  4. potwierdzić kwotę do zapłaty poprzez przejście do następnego kroku zgodnie ze ścieżką zakupu,
  5. wpisać dane zamówiającego oraz adres dostawy,
  6. wpisać dane kontaktowe wraz z zobowiązkowym numerem telefonu do kontaktu z kurierem,
  7. jeżeli podczas uzupełniania swoich danych klienta poda nazwe firmy oraz nr NIP – do zamówienia zostanie wystawiona faktura VAT,
  8. kliknąć przycisk „Zamów i zapłać”,
  9. w przypadku płatności z góry – opłacić zamówienie w jeden z dostępnych sposobów płatności.
 2. Zamawiany Produkt może być dostarczony Klientowi – w zależności od jego wyboru, na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.
 3. Złożenie zamówienia przez Klienta w Sklepie Internetowym, przy wyczerpaniu wyżej opisanych w §4 czynności oznacza złożenie Firmie Best Store oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu.
 4. Po złożeniu zamówienia lub rezerwacji, na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w koncie Klienta lub podany w czasie składania zamówienia lub rezerwacji, zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Firmę Best Store zamówienia złożonego przez Klienta.
 5. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Firmy Best Store o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej w §4 pkt.1-3 niniejszego Regulaminu, z wyjątkiem sytuacji opisanej w §4.pkt.1.b), kiedy to do przyjęcia oferty i zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w Salonie Sprzedażowym, zaś złożenie zamówienia produktu oznacza jego Rezerwacje Produktu przez Sklep Internetowy, celem prawidłowego zawarcia umowy i dokonania odbioru produktu w Salonie Sprzedażowym.
 6. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Marka Best Store potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta podczas Rejestracji lub składania zamówienia adres.
 7. Zamówiony lub zarezerwowany Produkt dostarczany jest przez firmę kurierską na adres podany w zamówieniu, lub odbierany osobiście w Salonie Sprzedażowym. Ceny wysyłek podane są zawsze przed zatwierdzeniem zamówienia i uzależnione są od wyboru opcji dostawy przez zamawiającego. Płatność przy odbiorze osobistym następuje gotówką lub kartą płatniczą w kasie Salonu Sprzedażowego, po uprzednim zapoznaniu się z zamówionym produktem. Płatność przy wyborze dostawy zakupionego produktu przez firmę kurierską następuje: przelewem bankowym (przedpłata) lub za pobraniem (płatne przy odbiorze przesyłki) lub za pośrednictwem Podmiotu Realizującego Płatność.
 8. Zgodnie z Art. 38. ust.9 i 13. Ustawy o Prawach Konsumenta - Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem Firmy Best Store lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów; w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Firmę Best Store o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 9. Składając, zamówienie lub rezerwację, o których mowa w pkt.1-4 powyżej Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w pełni akceptuje jego postanowienia. Złożenie zamówienia lub rezerwacji w Sklepie Internetowym jest równoznaczne z pełną akceptacją regulaminu oraz warunków zakupów w nim obowiązujących.
 10. Sklep Internetowy informuje konsumenta w sposób jasny i zrozumiały o infomacjach, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 9–11, udzielając tychże informacji za pomoca trwałego nośnika przy wykorzystaniu wzoru pouczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego załącznik nr 1 do Ustawy o prawach konsumenta – umieszczając go zgodnie z punktem 12 niniejszego działu regulaminu, pod tym linkiem:

  [FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY]

 11. Konsument wyraża zgodę, na udzielenie mu przez Sklep Internetowy informacji, o których mowa w art. 12 Ustawy o Prawach Konsumenta na trwałym nośniku za pomocą poczty elektronicznej oraz za pomocą ninisjszego regulaminu, to jest, w sposób odpowiadający rodzajowi użytego środka porozumiewania się na odległość.

§5 WYSYŁKA PRODUKTÓW

 1. Paczki na terenie kraju są dostarczane przesyłką kurierska, realizowaną przez firmę DPD Polska (czas ok. 1-2 dni roboczych). Produkt wysyłany jest w dniu złożenia zamówienia maksymalnie do godziny 15:00 lub w następnym dniu roboczym. Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi do 7 dni roboczych. Przy odbiorach osobistych w Salonie Sprzedażowym termin realizacji wynosi 1-2 dni roboczych. W przypadku formy płatności przelewem (przedpłata), produkt wysyłany jest po zaksięgowaniu kwoty przelewu na rachunku bankowym Firmy Best Store.
 2. Koszt wysyłki zawsze jest podany przed akceptacją zamówienia i jest zależny od wybranej opcji przez Klienta.
 3. Jeżeli zwrot dokonywany jest z powodu wady produktu lub nieprawidłowej realizacji zamówienia, koszty przesyłki pokrywa Marka Best Store. W takim wypadku sposób dokonania zwrotu oraz wybór przewoźnika następuje według ustaleń dokonanych z pracownikiem Firmy Best Store.
 4. Koszt całkowity Produktu jest zawsze powiększony o koszty wysyłki (w zależności od wybranej formy) i jest podany przed akceptacją zamówienia. W przypadku odbioru osobistego nie są doliczane żadne dodatkowe koszty wysyłki - w takim przypadku złożenie zamówienia traktowane jest jako Rezerwacja produktów a zapłata następuje wyłącznie w kasie Salonu Sprzedażowego gotówką lub kartą płatniczą.
 5. Wysokość opłaty za wysyłkę jest uzależniona: od ilości zamawianego produktu, jego wagi, podanych opcji dodatkowych, ubezpieczenia, rodzaju przewoźnika.
 6. Opłata naliczana jest automatycznie i jest zawsze widoczna przed zatwierdzeniem zamówienia.
 7. W przypadku odbioru osobistego w Salonie Sprzedażowym zarezerwowanego Produktu należy wybrać odpowiednią opcję podczas składania zamówienia, w tym przypadku koszt wysyłki nie jest naliczany.
 8. Marka Best Store nie dostarcza zakupionych produktów poza teren Rzeczpospolitej Polski.
 9. Marka Best Store zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w stosunku do Klienta, który:
  1. co najmniej trzykrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia dostarczanego za pośrednictwem firmy kurierskiej;
  2. w sposób notoryczny składa zamówienia, a następnie anuluje je.
 10. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Marka Best Store, nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.
 11. W przypadku, gdy opakowanie paczki/przesyłki nosi ślady uszkodzenia należy w obecności kuriera/listonosza sporządzić protokół szkody, nie przyjmując i nie otwierając przesyłki.
 12. W przypadku niedotarcia zamówionych Produktów, pomimo potwierdzenia przyjęcia zamówienia i informacji o wysyłce przez pracownika Sklepu Internetowego prosimy o niezwłoczny kontakt i poinformowanie nas o tym fakcie.

§6 REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA ORAZ ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Konsument, dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym w zakresie niezwiązanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową może odstąpić od umowy sprzedaży Produktu zakupionego w tymże Sklepie Internetowym bez podawania przyczyny w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych od dnia: dla umowy, w wykonaniu której Marka Best Store wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od dnia objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
  1. obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
  2. polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej zrzeczy.
 2. Uprawnienie to może zostać zrealizowane przez Konsumenta, poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży w ww. 14 –dniowym terminie, na adres ul. Leśna 45, 05-270 Marki, lub na adres email info@beststore.pl.
 3. Konsument może odstąpić od umowy, składając Firmie Best Store oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 4. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór podany jest po otwarciu linku:

  [FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY]
  Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 5. Zwracany produkt należy odesłać wraz z kompletnym wyposażeniem, dokumentacją wydaną przy sprzedaży, kopią otrzymanego dowodu zakupu. Produkt nie może być uszkodzony, zaś to co strony świadczyły ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 7. Odstąpienie od umowy zgodnie z ust.1 powyżej wymaga złożenia oświadczenia w terminie wskazanym w ust. 1 powyżej. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Firmy Best Store lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Firmę Best Store do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Marka Best Store zaproponowała, że sama odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Zwracany Produkt powinien zostać zapakowany w sposób zapewniający bezpieczny transport.
 8. W wypadku odstąpienia od umowy Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktów. Sposób dokonania zwrotu oraz wybór przewoźnika następuje według wyboru Klienta.
 9. Sklep Internetowy ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostawy Produktów do Klienta. Sklep Internetowy może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Produktów lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Produktu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Jeśli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Marka Best Store przyjął przyjeła jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 11. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
 12. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sklep Internetowy, Marka Best Store nie jest zobowiązana do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 13. Zwrot 14-dniowy nie dotyczy zakupów produktów dokonanych przez przedsiębiorcę – „firmę”. W rozumieniu przepisów polskiego prawa, firma (przedsiębiorca) nie jest Konsumentem, a przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta, przewidującej możliwość odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni nie mają zastosowania. Z wyjątkiem przedsiębiorców prowadzących jednoosobowa działalność gospodarczą, którzy dokonają zakupów w Sklepie Internetowym, w zakresie niezwiązanym z ich działalnością gospodarczą lub zawodową.
 14. Produkt, który został zarezerwowany a następnie odebrany osobiście nie podlega zwrotowi bez podania przyczyny, gdyż takim przypadku do sprzedaży i zawarcia umowy kupna-sprzedaży dochodzi w Salonie Sprzedażowym, a nie na odległość. Opcja rezerwacji nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu KC. Zamówienie złożone z opcją odbioru osobistego, to zgłoszenie rezerwacji produktu i dostarczenia go do Salonu oraz jego przygotowanie dla Klienta, zgodnie z §4.pkt.1.b) niniejszego regulaminu. Klient ma możliwość pełnego zapoznania się z produktem, który zarezerwował przed jego zakupem i odbiorem. Ma również możliwość rezygnacji z zakupu bez jakichkolwiek opłat dodatkowych przed uiszczeniem zapłaty, bezpośrednio w Salonie Sprzedażowym. Zapłata następuje w takim przypadku gotówką lub kartą płatniczą w Salonie Sprzedażowym.
 15. Sklep nie przyjmuje zwrotów towarów, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; produktów, które zostały przerobione, zmodyfikowane na życzenie klienta; oprogramowania i innych nośników danych, których opakowanie zostało otwarte; oprogramowania dostarczonego drogą cyfrową.
 16. W przypadku zwrotu, gdy na Produkt została wystawiona faktura VAT, Sklep wystawi fakturę korygującą. Oryginał i kopia faktury korygującej zostaną wysłane do Klienta w formie elektronicznej na wskazany przez klienta adres email bądź na klienta życzenie w formie papierowej za pośrednictwem Poczty Polskiej. Skan podpisanej kopii Faktury Korekta klient powinien odesłać w na adres e-mail info@beststore.pl lub kopie faktury w formie papierowej na adres Firmy Best Store.
 17. Sklep Internetowy zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia w przypadku niemożności sprowadzenia danego produktu, braku na stanie magazynowym lub u dostawców. W szczególności wtedy gdy w skutek pomyłki w opisie lub cenie produktu wystąpiła niezgodność ze stanem faktycznym. W przypadku odmowy Klient otrzyma stosowną informację pocztą e-mail, najpóźniej w ciągu 30 dni od dnia zawarcia umowy, a w razie wcześniejszej zapłaty ceny przez Klienta Marka Best Store zwróci całą otrzymaną od niego kwotę.
 18. Marka Best Store dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Konsument akceptując niniejszy regulamin, zgadza się na zwrot wpłaconych przez niego kwot - za pomocą przelewu bankowego na wskazane przez niego Konto co nie wiąże się z ponoszeniem przez niego żadnych kosztów.
 19. Jeżeli rzecz sprzedana ma zostać przesłana przez Firmę Best Store kupującemu będącemu Konsumentem, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na kupującego z chwilą jej wydania kupującemu. Za wydanie rzeczy uważa się jej powierzenie przez sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez kupującego. Postanowienia mniej korzystne dla kupującego są nieważne.

§7 WARUNKI REKLAMACJI/RĘKOJMIA

 1. Każdemu Klientowi, który zawarł umowę sprzedaży przysługuję prawo do reklamacji.
 2. W przypadku sprzedaży Produktów w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 k.c. strony ninijeszym zapisem, wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy.
 3. Wyłączenia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy nie stosuje się w odniesieniu do sprzedaży Produktów za pośrednictwem portalu internetowego Allegro.pl.
 4. Sklep Internetowy zapewnia dostawę Produktu pozbawionego wad fizycznych i prawnych.
 5. Jeżeli Produkt ma wadę Klient może:
  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Marka Best Store niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Firmę Best Store albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Firmę Best Store usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Firmę Best Store. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
  2. żądać wymiany Produktu wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Marka Best Store jest obowiązana wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Marka Best Store może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Marka Best Store.
 6. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Firmy Best Store. Koszt dostarczenia pokrywa Marka Best Store.
 7. Sklep Internetowy Marka Best Store odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Produktu Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Produktu. Jeżeli Klient żądał wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Produktu lub usunięcia wady.
 8. Wszelkie reklamacje związane z Produktem lub realizacją umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sklepu Internetowego.
 9. Sklep Internetowy, w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację ustosunkuje się do reklamacji Produktu lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.
 10. Klient może skorzystać z udostępnionego przez Sklep Internetowy formularza reklamacji: FORMULARZ REKLAMACJI
 11. Warunkiem koniecznym, aby Marka Best Store rozpatrzyła reklamację, jest dostarczenie przez Klienta reklamowanego Produktu lub Produktów wraz z dowodem zakupu tego Produktu (Produktów) do Firmy Best Store z opisem usterki. Wszystkie reklamacje należy zgłaszać wypełniając i wysyłając specjalnie przygotowany formularz RMA. Po wypełnieniu elektronicznego formularza, Klient otrzymuje zwrotnie komunikat informujący o przyjęciu zgłoszenia do rozpatrzenia przez Firmę Best Store wraz z przydzielonym numer indentyfikacyjnym RMA.
 12. Numer RMA (numer reklamacji) nadawany jest automatycznie przez system zgłoszeniowy. Odpowiedz na zgłoszenie zostanie udzielona w terminie nie dłuższym niż 48h od momentu wysłania formularza.
 13. Po rozpatrzeniu zgłoszenia reklamacyjnego przez Firmę Best Store Klient otrzymuję wiadomość e-mail zawierający dalszą instrukcję postępowania reklamacyjnego.
 14. Sprzęt musi być zapakowany w sposób umożliwiający bezpieczny transport do serwisu.
 15. Przesyłany sprzęt powinien być kompletny (włączając w to akcesoria mające wpływ na funkcjonalność sprzętu lub mogące być jedną z przyczyn nieprawidłowego funkcjonowania sprzętu).
 16. Klient zobowiązany jest do dołączenia kserokopii faktury zakupu lub paragonu, oryginalnej karty gwarancyjnej (jeżeli produkt posiada takową).
 17. Zaleca się, aby każdy Klient czytelnie oznaczył przesyłkę reklamacyjną ze szczególnym uwzględnieniem oznaczenia przesyłki numerem zgłoszenia serwisowego RMA. Sprawny przebieg procedury reklamacyjnej, a w szczególności odbiór przesyłki reklamacyjnej przez Firmę Best Store jest uzależniony od prawidłowego i widocznego oznaczenia przesyłki numerem zgłoszenia serwisowego RMA. Jego brak uniemożliwia identyfikację zgłoszenia reklamacyjnego i znaczenie opóźnia rozpatrzenie sprawy.
 18. Marka Best Store nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 19. Produkt uszkodzony nie posiadający fabrycznej gwarancji producenta zostanie wymieniony na inny w wypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji i po stwierdzeniu, iż uszkodzenie wynikło z przyczyn nie leżących po stronie Klienta.

§8 WARUNKI GWARANCJI

 1. Produkty oferowane przez Sklep Internetowy posiadają gwarancję producenta, importera lub Firmy Best Store. W celu weryfikacji gwarancji w pierwszej kolejności Klient powinien skontaktować się z Firmą Best Store. Powyższe postanowienie nie wyłącza, ani nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta wynikających z Ustawy o Prawach Konsumenta.
 2. W przypadku gdy Produkt posiada fabryczną gwarancję producenta - proces reklamacyjny jest realizowany przez producenta wg jego zasad reklamacji.
 3. Nieuzasadniona reklamacja (sprzęt sprawny, usterka nie potwierdza się) może wiązać się z poniesieniem przez klienta stosownych opłat za transport oraz diagnostykę.
 4. W przypadku odmowy wykonania naprawy płatnej urządzenie zostanie zwrócone do nadawcy nienaprawione. Jeżeli naprawa została zgłoszona już po upłynięciu terminu gwarancji na produkt, naliczone zostaną koszty manipulacyjne w wysokości 80 zł brutto.

§9 DANE OSOBOWE

 1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Firmę Best Store danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta w Sklepie Internetowym oraz w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Firmę Best Store danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez nią usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów zamówień w Sklepie Internetowym. Dane podane przy rejestracji służą wyłącznie do poprawnej identyfikacji zamawiającego, celem poprawnej wysyłki zakupionych Produktów.
 2. Dane osobowe przetwarzane są przez Consatche S.C., ul. Leona Berensona 55H/108, 03-287 Warszawa nr NIP 7010376621 nr REGON 146631227.
 3. Marka Best Store, przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym oraz w przypadku sytuacji, o której mowa w §10 regulaminu, również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną.
 4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta.
 5. Klient dokonujący zakupu w Sklepie Internetowym wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e-mail oraz jego przetwarzanie do Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz Opineo Sp. zo.o. zsiedzibą w Wrocławiu w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie Internetowym (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997).
 6. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.

§10 NEWSLETTER

 1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym korzystając zaktualnie przygotowanej funkcji za to odpowiadającej. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej informacje handlowe wysyłane przez Firmę Best Store w swoim imieniu.
 2. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera samodzielnie, poprzez informacje mailową wysłaną na adres info@beststore.pl

§11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszystkie informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 2. Marka Best Store dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego były na najwyższym poziomie, jednakże nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego.
 3. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Marka Best Store nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 4. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.). Klientowi, o którym mowa w §6 ust. 1 regulaminu, przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami §6 niniejszego regulaminu.
 5. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta. (Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827).
 6. Wszystkie nazwy Produktów zamieszczonych na stronie Sklepu Internetowego używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
 7. Klient akceptując niniejszy regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie Firmie Best Store statystyk swojej obecności i aktywności w Sklepie Internetowym. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Klientów.
 8. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Sklepu Internetowego.
 9. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 10. Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych.
 11. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Sklepem Internetowym rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Firmy Best Store.
 12. Marka Best Store zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez firmę Best Store, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.